Gemeente SĂșdwest-FryslĂąn

Internet: www.gemeentesudwestfryslan.nl
Oppervlakte: 838,7 km2
Inwoners: 84.158 [2017]
Inkomen per inwoner: 20.800 euro [gemiddeld in 2015]
Woningwaarde: 175.000 euro [gemiddeld in 2016]
Politiek: CDA (11 zetels), PvdA (6), FNP (5), VVD (4), GroenLinks (3), Gemeentebelangen-Totaal Lokaal (3), D66 (2), ChristenUnie (2), SP (1) [2018]
Wijken in SĂșdwest-FryslĂąn: Boarnsterhim, Bolsward, Bouwhoek, Hemelum, IJlst, Koudum, Makkum, Nijefurd, Noordwest IJlst, Oost IJlst, Oosthem, Sneek, Weidestreek Oost, Weidestreek West, Weidestreek Zuid, Weidestreek Zuidwest, West IJlst, Woudsend, Zuid IJlst, Zuidoost IJLst
Plaatsen in deze gemeente: Koufurderrige, Woudsend, Indijk, Smallebrugge, Ypecolsga, Hemelum, Sneek, Gaastmeer, Idzega, Sandfirden, Oudega, Blauwhuis, Westhem, Abbega, Oosthem, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Offingawier, Gauw, Goënga, Scharnegoutum, Loënga, Tirns, Ysbrechtum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Dearsum, Sibrandabuorren, IJlst, Greonterp, Bolsward, Workum, Ferwoude, Hindeloopen, Stavoren, Warns, Molkwerum, Koudum, It Heidenskip, Wommels, Kûbaard, Iens, Easterein, Itens, Reahûs, Hidaard, Hartwerd, Burgwerd, Hichtum, Schettens, Longerhouw, Schraard, Wons, Witmarsum, Pingjum, Zurich, Kornwerderzand, Cornwerd, Makkum, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Allingawier, Exmorra, Hieslum, Parrega, Dedgum, Tjerkwerd, Breezanddijk, Nijland, Tjalhuizum, Folsgare, Wolsum, Nijhuizum, Kimswerd, Arum, Lollum, Hinnaard, Waaksens, Raerd, Poppenwier, Tersoal, Easterwierrum
Zoekplaats is gemaakt door Bookman Websites Leiden