Gemeente Tytsjerksteradiel

Plaatsen in Tytsjerksteradiel

 Aldtsjerk, Burgum, Earnew├óld, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, M├╗nein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suw├óld, Tytsjerk, Wyns,
Internet: www.t-diel.nl
Oppervlakte: 161,4 km2
Inwoners: 32.049 [2020]
Inkomen per werknemer: 48.100 euro [gemiddeld in 2018]
Woningwaarde: 213.000 euro [gemiddeld in 2020]
Politiek: CDA (6 zetels), FNP (5), PvdA (5), VVD (3), ChristenUnie (2), GroenLinks (2), Gemeentebelangen Tietjerksteradeel (1) [2018]
Wijken in Tytsjerksteradiel: Aldtsjerk, Burgum, Earnewâld, Eastermar, Hurdegaryp, Mûnein, Noordburgum, Ryptsjerk, Sumar, Tytsjerk